PD DAN PRESTASI SDN 1 LOSARI

 

1.       PESERTA DIDIK
        Jumlah Peserta Didik Menurut Tingkat Tahun Pelajaran 2018/2019 :

No
Tingkat
JumlahRombel
L
P
Jumlah
1
Kelas I
1
19
13
32
2
Kelas II
1
11
15
26
3
Kelas III
1
20
10
30
4
Kelas IV
1
11
12
23
5
Kelas V
1
10
13
23
6
Kelas VI
1
10
15
25
Jumlah
6
81
78
159
       
 Jumlah Peserta didik 3 Tahun Terakhir :
No
TahunPelajaran
PesertaDidik
Jumlah
Keterangan
L
P
1
2014/2015
62
70
132
 
2
2015/2016
58
73
131
 
3
2017/2018
66
89
155
 
Jumlah
186
232
418
 
 
2.       PRESTASI SEKOLAH (GURU DAN SISWA)
        PRESTASI AKADEMIK (dari Tahun Pelajaran 2014/2015 s.d 2017/2018)
No
Nama Peserta
Jenis Prestasi
Tingkat Perolehan
JuaraKe
Tahun Perolehan
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
Dst
 
 
 
 
 
 
       PRESTASI Non AKADEMIK (dariTahun Pelajaran 2014/2015 s.d 2017/2018)
No
Nama Peserta
Jenis
Prestasi
Tingkat Perolehan
Juara Ke
Tahun
Perolehan
1
Syahrul Husni Mubarok
Catur Pa
Kecamatan
2
2014
2
Riza Dwi Amanah
Atletik kids Pi
Kecamatan
3
2014
3
Khafid Putra Mahardika
Cerita islami Pa
Kecamatan
2
2014
4
Fadilah Ikmal Hidayah
Tilawah Pi
Kecamatan
2
2014
5
Syahrul Husni Mubarok
Tilawah Pa
Kecamatan
2
2014
6
Moh. Nur Fauzan
Arif Tri Wardila
Miftachuddin Hidayat
LCC Pramuka
Kecamatan
2
2015
7
Azzahra Cahyarani
Bulu tangkis Pi
Kecamatan
3
2017
8
Radan Nahda
LCC Mapsi
Kecamatan
3
2017
9
Dwi Wahyu Handayani
Atletik kids Pi
Kecamatan
2
2018
 
3.       EKSTRAKULIKULER
        Kegiatan Ekstarkulikuler yang dilaksanakan di sekolah :
No
Nama Ekstarkulikuler
Keunggulan*
1
Pramuka
 
2
Voly
Voly
3
Pramuka Siaga dan Penggalang
 
 
 
4.       PEMBIASAAN (LITERASI DAN PENDIDIKAN KARAKTER)
        KegiatanPembiasaan (Literasi dan Pendidikan Karakter) yang dilakukan sekolah :
a.       Menjemput siswa pagi hari
b.       Sikat gigi bersama setiap hari Jumat
c.       Upacara setiap hari Senin dan hari-hari besar
d.       Baris di depan kelas
e.       Literasi sekolah
            
 
5.       PELAKSANAAN KURIKULUM 2013
No
Tingkat
Kurikulum
Keterangan
2013
KTSP
1
Kelas I
 
 
2
Kelas II
 
 
3
Kelas III
 
 
4
Kelas IV
 
 
5
Kelas V
 
 
6
Kelas VI