PD DAN PRESTASI SDN 2 LOSARI

 

1. PESERTA DIDIK

Jumlah Peserta Didik Menurut Tingkat Tahun Pelajaran 2019/2020 :

No

Tingkat

Jumlah Rombel

L

P

Jumlah

1

Kelas I

1

7

7

14

2

Kelas II

1

6

10

16

3

Kelas III

1

11

7

18

4

Kelas IV

1

10

9

19

5

Kelas V

1

7

7

14

6

Kelas VI

1

9

7

16

Jumlah

6

50

47

97

Jumlah Peserta didik 3 Tahun Terakhir :

No

Tahun Pelajaran

Peserta Didik

Jumlah

Keterangan

L

P

1

2016/2017

53

52

105

 

2

2017/2018

54

51

105

 

3

2018/2019

50

47

97

 

Jumlah

       

 

2. PRESTASI SEKOLAH (GURU DAN SISWA)

PRESTASI AKADEMIK (dari Tahun 2018 s.d 2019)

No

Nama Peserta

Jenis Prestasi

Tingkat Perolehan

Juara Ke

Tahun Perolehan

1

         

2

         

3

         

4

         

5

         

6

         

7

         

8

         

Dst

         

PRESTASI Non AKADEMIK (dari Tahun 2018 s.d 2019)

No

Nama Peserta

Jenis Prestasi/Lomba

Tingkat Perolehan

Juara Ke

Tahun Perolehan

1

         

2

         

3

         

4

         

5

         

3. EKSTRAKULIKULER

Kegiatan Ekstarkulikuler yang dilaksanakan di sekolah :

No

Nama Ekstarkulikuler

Keunggulan*

1

Pramuka

 

2

Olahraga

Lempar Turbo

3

   

4

   

5

   

6

   
     


4. PEMBIASAAN (LITERASI DAN PENDIDIKAN KARAKTER)

Kegiatan Pembiasaan (Literasi dan Pendidikan Karakter) yang dilakukan sekolah :

a. Berbaris sebelum masuk kelas

b. Berdoa

c. Membaca asmaul husna

d. Membaca 15 Menit sebelum Pembelajaran dimulai

e. Hafalan perkalian

5. PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 TAHUN PELAJARAN 2019/2020

No

Tingkat

Kurikulum

Keterangan

2013

KTSP

1

Kelas I

ü

   

2

Kelas II

ü

   

3

Kelas III

 

ü

 

4

Kelas IV

ü

   

5

Kelas V

ü

   

6

Kelas VI

 

ü